کد رهگیری سفارشات ارسال شده

کد رهگیری سفارشات ارسال شده توسط تیم آب بان با ذکر تاریخ ارسال در این قسمت آورده شده است. با توجه به تاریخ ارسال سفارش می توانید کد رهگیری مرسوله پستی خود را پیدا کنید. پس از پیدا کردن کد رهگیری پستی مرسوله و سفارش، می توانید از طریق لینک زیر به صفحه سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست وارد شده و در آنجا با وارد کردن کد رهگیری مرسوله نسبت به رهگیری و پیگیری آن اقدام نمایید.

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۹۰۰۰۰۳۶۵۲۱۶۵۸۱۱۱آزادیپردیس
۲۱۹۷۱۰۰۱۹۰۰۰۰۳۵۴۵۳۷۶۵۱۱۱قاسمینسیم‌شهر
۲۱۹۷۱۰۰۱۹۰۰۰۰۳۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱رساییتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۹۰۰۰۰۳۳۳۰۰۰۰۹۱۱۱سیف‌الهیمشهد
۲۱۹۷۱۰۰۱۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱اعتمادتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۰۰۶۹۰۰۱۸۳۰۰۰۵۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱آتابایتهران
۲۰۰۶۹۰۰۱۸۳۰۰۰۵۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱یوسفیتهران
۲۰۰۶۹۰۰۱۸۳۰۰۰۵۸۹۰۰۰۸۹۱۱۱راعییزد
۲۰۰۶۹۰۰۱۸۳۰۰۰۵۹۹۷۰۰۴۹۱۱۱اسفندیاریگرگان

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۱۰۰۲۳۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱قرانیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۱۰۰۲۲۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱حسنیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۱۰۰۲۲۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱قلی‌بیکتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۱۰۰۲۲۷۶۰۰۰۰۷۱۱۱بهادریشیراز
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۱۰۰۲۲۶۵۲۰۰۹۷۱۱۱اصلاحبیرجند

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۰۰۰۰۳۰۹۲۰۳۷۶۱۱۱نعیم‌زادهرباط‌کریم
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۰۰۰۰۲۹۴۷۰۰۳۷۱۱۱بیاتقم
۲۱۹۷۱۰۰۱۷۰۰۰۰۲۸۴۰۰۰۰۵۱۱۱دیاریتبریز

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۸۰۰۱۵۵۴۷۰۴۸۴۱۱۱باقریاننکا
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۸۰۰۱۵۴۴۰۰۰۰۷۱۱۱تابششیراز
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۸۰۰۱۵۳۳۲۰۳۷۵۱۱۱متانیقدس
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۸۰۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۱۷۸جهان‌دارتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۷۶۶۲۰۰۰۳۱۱۴ارجمندیکرج
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۷۵۵۵۰۰۰۸۱۱۴باقریاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۷۴۴۷۰۰۰۰۱۱۴رزاقیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۷۳۴۰۰۰۰۳۱۱۴صالحی‌فردکرج
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۷۲۳۲۰۰۰۰۱۱۴اتابکیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۷۱۲۵۰۰۰۰۱۱۴خرازیانتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۷۰۱۷۰۰۰۸۱۱۴پناهندهاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۶۹۷۲۰۰۶۸۱۱۴گنجیخرم‌آباد
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۶۸۶۵۰۰۰۰۱۱۴فتوتتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۶۷۵۷۰۰۰۰۱۱۴علی فریتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۵۶۰۰۲۶۶۵۰۰۰۰۳۱۱۴اکبریکرج

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۷۰۰۲۸۹۰۲۰۰۰۰۱۱۴صفرپورتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۷۰۰۲۹۰۴۷۰۶۴۶۱۱۴هدایت‌نسبدزفول
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۷۰۰۲۹۱۵۵۰۰۰۰۱۱۴چشمیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۷۰۰۲۹۲۶۲۰۰۰۹۱۱۴سلمان‌زادهمشهد
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۷۰۰۲۹۳۷۰۰۰۰۰۱۱۴صمصامتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۷۰۰۲۹۴۷۷۰۰۶۵۱۱۴نوروزیهمدان

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۴۰۰۰۰۷۳۵۰۰۰۶۱۱۱ربیعهاهواز
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۴۰۰۰۰۶۲۷۰۰۰۸۱۱۱آقاییاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۴۰۰۰۰۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱ذهابتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۴۰۰۰۰۴۱۲۰۷۹۷۱۱۱دریاوردیبندر لنگه
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۴۰۰۰۰۳۰۵۰۳۷۵۱۱۱خمسازقدس
۲۱۹۷۱۰۰۱۴۴۰۰۰۰۲۹۷۰۰۰۰۱۷۸جهانبازیتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۷۰۰۰۱۲۴۰۰۰۰۰۱۱۴هاشمی اصلتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۷۰۰۰۱۳۴۷۰۰۶۴۱۱۴جابری‌پورخرمشهر
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۷۰۰۰۱۴۵۵۰۰۰۰۱۱۴زمانیتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۸۱۰۰۰۰۰۱۱۴توکلیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۷۰۲۰۰۰۰۱۱۴معصومیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۶۹۵۷۵۵۸۱۱۴طاهریجم
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۵۸۷۰۰۷۶۱۱۴میراحمدیکرمان
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۴۸۰۴۶۷۳۱۱۴تنردیکلارآباد
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۳۷۲۰۰۶۳۱۱۴شیداییآبادان
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۲۶۵۰۰۷۶۱۱۴شفاکرمان
۲۱۹۷۱۰۰۱۳۳۰۰۰۷۱۵۷۰۰۰۰۱۱۴رزاقیتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۵۷۱۶۷۰۰۱۲۱۰۰۲۷۱۱۰۰۹۸۶۱۱۹قدردانزابل
۵۷۱۶۷۰۰۱۲۱۰۰۲۷۰۰۲۰۰۸۶۱۱۹رستمیشهرضا
۵۷۱۶۷۰۰۱۲۱۰۰۲۶۹۵۷۰۰۰۹۱۱۹مقیمیمشهد
۵۷۱۶۷۰۰۱۲۱۰۰۲۶۸۵۰۰۰۰۰۱۱۹پارساییتهران
۵۷۱۶۷۰۰۱۲۱۰۰۲۶۷۴۲۰۰۰۰۱۱۹محمدزادهتهران
۵۷۱۶۷۰۰۱۲۱۰۰۲۶۶۳۵۷۳۹۴۱۱۹شجاعیبوانات

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۲۰۰۱۴۹۶۷۰۶۴۶۱۱۴عنایت‌الهدزفول
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۲۰۰۱۴۸۶۰۰۰۰۵۱۱۴دانشورتبریز
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۲۰۰۱۴۷۵۲۰۰۶۸۱۱۴حق‌دوستخرم‌آباد
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۲۰۰۱۴۶۴۵۰۰۰۰۱۱۴مظفریتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۲۰۰۱۴۵۳۷۰۰۰۰۱۱۴سلودی‌نسبتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۰۰۰۰۲۶۸۷۰۰۳۷۱۱۱زمانیقم
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۰۰۰۰۲۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱توکلیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۰۰۰۰۲۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱مرتضویتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۰۰۰۰۲۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱شکیبتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۰۰۰۰۲۲۵۷۴۶۷۴۱۱۱شیخ‌الاسلامیعباس‌آباد
۲۱۹۷۱۰۰۱۲۰۰۰۰۲۱۵۰۰۳۳۹۱۱۱حسین‌پورپاکدشت

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۱۳۰۰۳۱۰۸۲۰۳۳۸۱۱۴جعفرزادهپیشوا
۲۱۹۷۱۰۰۱۱۳۰۰۳۱۱۹۰۰۰۰۵۱۱۴قهرمان‌زادهتبریز
۲۱۹۷۱۰۰۱۱۳۰۰۳۱۲۹۷۰۰۰۰۱۱۴مردانهتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۸۰۰۱۶۴۱۵۰۰۴۸۱۱۴پاک‌منظرساری
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۸۰۰۱۶۵۲۲۰۰۰۰۱۱۴امتیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۶۰۰۱۲۶۵۵۰۰۷۶۱۱۱شفاکرمان
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۶۰۰۱۲۷۶۲۰۳۷۸۱۱۱موسویمحلات

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۱۰۰۳۴۵۱۷۰۰۰۸۱۱۱ابراهیمیاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۱۰۰۳۴۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱شاملی‌فردتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۱۰۰۳۴۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱ابدالیتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۶۷۳۷۰۳۳۵۱۱۱اشراقیشهریار
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۶۸۴۵۰۰۴۳۱۱۱مقامیانزلی
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۶۹۵۲۰۳۷۶۱۱۱آذربیگرباط‌کریم
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۷۰۹۷۰۸۷۷۱۱۱خسرویگلپایگان
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۷۱۰۵۰۶۴۶۱۱۱نظرپوردزفول
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۷۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱نقدیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۷۳۲۰۰۰۷۹۱۱۱بناپوربندرعباس
۲۱۹۷۱۰۰۱۰۰۰۰۱۷۴۲۷۰۹۵۷۱۱۱رحمانیتربت‌جام

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۲۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱لطیفیشیراز
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۲۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱کاظمیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۲۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱جباریتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۲۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱بیت‌المشعلتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۲۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱فرهانیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۳۱۱۱رضاخانیکرج
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱نبوی‌رادتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۹۰۰۰۳۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱دانشتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۵۰۰۳۱۱۵۵۰۰۸۷۱۱۱یونسیکاشان
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۵۰۰۳۱۲۶۲۰۳۳۷۱۱۱نادری‌نسبورامین
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۵۰۰۳۱۳۷۰۳۷۵۷۱۱۱حبیبیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۵۰۰۳۱۴۷۷۰۰۶۶۱۱۱کیاییسنندج

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۱۰۰۰۱۲۸۲۰۰۰۸۱۱۴اختریاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۱۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۷۱۱۴انصاریشیراز
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۱۰۰۰۱۴۹۷۰۰۰۰۱۱۴جوادیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۱۰۰۰۱۵۰۵۰۰۷۵۱۱۴برازندهبوشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۷۶۱۱۴مدحیکرمان
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۴۰۰۰۰۶۳۷۰۰۰۸۱۱۴خاتمیاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۴۰۰۰۰۷۴۵۰۶۳۸۱۱۴گلستانیرامهرمز
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۴۰۰۰۰۸۵۲۰۰۰۰۱۱۴شیرمحمدیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۷۱۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۶۱۷۸حسینیاناهواز
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۲۰۰۰۸۳۹۷۰۰۰۸۱۱۱کوفیگراصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۲۰۰۰۸۴۰۵۷۵۵۸۱۱۱عفیفیجم
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۲۰۰۰۸۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱فرهانیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۲۰۰۰۸۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱ایمانیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۲۰۰۰۸۷۲۷۰۰۰۳۱۱۱اجمالیکرج
۲۱۹۷۱۰۰۰۸۲۰۰۰۸۸۳۵۰۰۰۸۱۱۱بهشتیاصفهان

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۶۴۰۰۱۹۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱قاسمیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۶۴۰۰۱۹۵۴۲۰۰۴۸۱۱۱لطفیانساری
۲۱۹۷۱۰۰۰۶۴۰۰۱۹۶۵۰۰۶۴۴۱۱۱علوی‌نژادسوسنگرد
۲۱۹۷۱۰۰۰۶۴۰۰۱۹۷۵۷۰۰۳۳۱۱۱اسماعیلیاسلام‌شهر

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۵۳۴۰۰۰۷۵۱۱۱عطااللهیبوشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۵۴۴۷۰۳۳۴۱۱۱محسنیلواسان
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۵۵۵۵۰۰۰۷۱۱۱اسفندیاریشیراز
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۵۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱افشانیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۵۷۷۰۰۴۹۷۱۱۱شیرمحمدیگنبدکاووس
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۵۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱تقویتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۵۹۸۵۰۰۳۳۱۱۱گلپاریاسلام‌شهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۹۰۰۲۶۰۳۰۰۰۰۸۱۱۱تدیناصفهان

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱کمیجانیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۲۸۰۰۰۲۷۱۱۱پایندهقم
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۳۸۷۰۰۳۳۱۱۱گلپاییاسلام‌شهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱دستخوششیراز
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱خوشکارتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱لطیفتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۶۱۰۰۵۸۶۱۱۱عبدالله‌نژادماکو
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱محمدیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۸۲۵۰۷۵۹۱۱۱شرافتییاسوج
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱معینی
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱باباییتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱صالحیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۲۹۲۰۴۶۵۱۱۱محمدیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱شیریتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۲۰۵۰۰۶۶۱۱۱مومنیسنندج
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۳۱۲۰۳۳۴۱۱۱محسنیلواسان
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۴۲۰۰۳۳۷۱۱۱عبدالهیورامین
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱نبویتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۶۳۵۴۶۶۶۱۱۱قاسمپورکلاردشت
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۷۴۲۰۶۴۶۱۱۱کرددزفول
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۸۵۰۰۰۷۵۱۱۱باغبانیبوشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۹۵۷۷۴۴۵۰۱۱رحیمیگله‌دار
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۰۰۲۰۳۷۶۱۱۱ترابیرباط‌کریم
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱هاشمیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۲۱۷۰۰۰۹۱۱۱نیک‌نژادمشهد
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱محمدیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۴۳۲۰۶۸۸۱۱۱فولادونددورود
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱قدوسیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۶۴۷۰۰۰۸۱۱۱افتخاریاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱صافیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱گرجیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۹۷۰۰۷۹۴۱۱۱ارونیکیش

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۱۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱اسدی‌پناهتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۱۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱کاظمیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۱۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱نبویتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۲۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱دهقانیشیراز
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۲۱۶۵۰۰۷۵۱۱۱ضیائیبوشهر

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱عسگریتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱هادیانتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۴۶۷۰۶۳۵۱۱۱ایمانیبندر ماهشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۵۷۵۰۰۰۹۱۱۱محمدپورمشهد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۶۸۲۰۰۴۸۱۱۱خورشیدیساری
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱علویتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۸۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱محمدیاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۸۹۲۰۳۳۱۳۱۱۱عبدلیاحمدآباد مستوفی
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۹۰۶۵۰۰۷۵۱۱۱میناییبوشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۹۱۷۲۰۰۰۷۱۱۱مولویانشیراز

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۳۹۱۰۰۰۰۸۱۱۱افضلیاصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱زارع‌پورتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۱۶۲۰۰۶۷۱۱۱کرمیکرمانشاه
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۲۷۰۰۶۴۷۱۱۱فاضلیشوش
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۳۷۷۰۰۹۷۱۱۱طالبیبیرجند
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱عسگریتهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۲۲۲۰۰۷۶۱۱۱ژانین تنکرمان
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱رضاییتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۴۳۷۰۰۰۳۱۱۱روشنکرج
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۵۴۵۰۰۳۸۱۱۱محتشمیاراک
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۶۵۲۰۰۰۵۱۱۱دیاریتبریز
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۷۶۰۰۰۶۴۱۱۱عبدلیخرمشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۸۶۷۰۴۷۵۱۱۱عباسیانفریدون‌کنار

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۷۰۰۰۴۸۹۵۰۰۰۰۱۱۴فریتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۷۰۰۰۴۹۰۲۰۳۳۷۱۱۴ملکیورامین

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

شماره مرسولهگیرندهمقصد
۵۷۱۷۲۰۰۰۱۰۰۰۰۴۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱شهنیتهران
۵۷۱۷۲۰۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱غنیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۲۵۰۰۰۷۴۱۱۱بهنامجهرم
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱ضابطیتهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۴۶۵۰۰۳۷۱۱۱اخوانقم
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۵۷۲۰۰۳۷۱۱۱پایندهقم

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴