کد رهگیری سفارشات ارسال شده

کد رهگیری سفارشات ارسال شده توسط تیم آب بان با ذکر تاریخ ارسال در این قسمت آورده شده است. با توجه به تاریخ ارسال سفارش می توانید کد رهگیری مرسوله پستی خود را پیدا کنید. پس از پیدا کردن کد رهگیری پستی مرسوله و سفارش، می توانید از طریق لینک زیر به صفحه سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست وارد شده و در آنجا با وارد کردن کد رهگیری مرسوله نسبت به رهگیری و پیگیری آن اقدام نمایید.

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱ کمیجانی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۲۸۰۰۰۲۷۱۱۱ پاینده قم
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۳۸۷۰۰۳۳۱۱۱ گلپایی اسلام‌شهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱ دستخوش شیراز
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ خوشکار تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۲۰۰۰۱۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ لطیف تهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۶۱۰۰۵۸۶۱۱۱ عبدالله‌نژاد ماکو
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱ محمدی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۸۲۵۰۷۵۹۱۱۱ شرافتی یاسوج
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱ معینی
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱ بابایی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱ صالحی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۲۹۲۰۴۶۵۱۱۱ محمدی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱ شیری تهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۲۰۵۰۰۶۶۱۱۱ مومنی سنندج
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۳۱۲۰۳۳۴۱۱۱ محسنی لواسان
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۴۲۰۰۳۳۷۱۱۱ عبدالهی ورامین
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱ نبوی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۶۳۵۴۶۶۶۱۱۱ قاسمپور کلاردشت
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۷۴۲۰۶۴۶۱۱۱ کرد دزفول
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۸۵۰۰۰۷۵۱۱۱ باغبانی بوشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۶۹۵۷۷۴۴۵۰۱۱ رحیمی گله‌دار
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۰۰۲۰۳۷۶۱۱۱ ترابی رباط‌کریم
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱ هاشمی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۲۱۷۰۰۰۹۱۱۱ نیک‌نژاد مشهد
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱ محمدی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۴۳۲۰۶۸۸۱۱۱ فولادوند دورود
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱ قدوسی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۶۴۷۰۰۰۸۱۱۱ افتخاری اصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱ صافی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱ گرجی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۴۷۰۰۱۷۹۷۰۰۷۹۴۱۱۱ ارونی کیش

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۱۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱ اسدی‌پناه تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۱۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱ کاظمی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۱۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱ نبوی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۲۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱ دهقانی شیراز
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۹۰۰۱۲۱۶۵۰۰۷۵۱۱۱ ضیائی بوشهر

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱ عسگری تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱ هادیان تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۴۶۷۰۶۳۵۱۱۱ ایمانی بندر ماهشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۵۷۵۰۰۰۹۱۱۱ محمدپور مشهد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۶۸۲۰۰۴۸۱۱۱ خورشیدی ساری
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۶۰۰۰۴۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱ علوی تهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۸۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱ محمدی اصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۸۹۲۰۳۳۱۳۱۱۱ عبدلی احمدآباد مستوفی
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۹۰۶۵۰۰۷۵۱۱۱ مینایی بوشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۳۲۰۰۲۹۱۷۲۰۰۰۷۱۱۱ مولویان شیراز

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۳۹۱۰۰۰۰۸۱۱۱ افضلی اصفهان
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱ زارع‌پور تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۱۶۲۰۰۶۷۱۱۱ کرمی کرمانشاه
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۲۷۰۰۶۴۷۱۱۱ فاضلی شوش
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۳۷۷۰۰۹۷۱۱۱ طالبی بیرجند
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۸۰۰۰۴۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱ عسگری تهران

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۲۲۲۰۰۷۶۱۱۱ ژانین تن کرمان
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱ رضایی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۴۳۷۰۰۰۳۱۱۱ روشن کرج
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۵۴۵۰۰۳۸۱۱۱ محتشمی اراک
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۶۵۲۰۰۰۵۱۱۱ دیاری تبریز
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۷۶۰۰۰۶۴۱۱۱ عبدلی خرمشهر
۲۱۹۷۱۰۰۰۲۲۰۰۲۵۸۶۷۰۴۷۵۱۱۱ عباسیان فریدون‌کنار

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۷۰۰۰۴۸۹۵۰۰۰۰۱۱۴ فری تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۷۰۰۰۴۹۰۲۰۳۳۷۱۱۴ ملکی ورامین

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۵۷۱۷۲۰۰۰۱۰۰۰۰۴۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱ شهنی تهران
۵۷۱۷۲۰۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ غنی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۲۵۰۰۰۷۴۱۱۱ بهنام جهرم
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ضابطی تهران
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۴۶۵۰۰۳۷۱۱۱ اخوان قم
۲۱۹۷۱۰۰۰۱۵۰۰۰۶۵۷۲۰۰۳۷۱۱۱ پاینده قم

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۹۰۰۱۲۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ اسدی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۹۰۰۱۲۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱ جدیدی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۹۰۰۱۳۰۰۲۰۳۵۸۱۱۱ خادم‌لو گرمسار
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۹۰۰۱۳۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱ حسنوند تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۹۰۰۱۳۲۱۷۷۵۵۸۱۱۱ یوسفی جم
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۹۰۰۱۳۳۲۵۰۰۳۵۱۱۱ مدانلو سمنان
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۵۰۰۰۴۶۰۲۰۰۷۹۱۱۱ صحرائیان بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۵۰۰۰۴۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱ راد تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۵۰۰۰۴۸۱۷۰۸۹۵۱۱۱ یوسف‌زاده اردکان
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۵۰۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱ خلیقی‌زاده تهران

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۶۰۰۰۶۱۰۲۰۰۰۳۱۱۱ جلالی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۶۰۰۰۶۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱ راد اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۶۰۰۰۶۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱ گلچین تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۶۰۰۰۶۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱ محمدی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۶۰۰۰۶۵۳۲۰۰۷۵۱۱۱ نقدعلی بوشهر
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۶۰۰۰۶۶۴۰۰۰۹۶۱۱۱ کاویان سبزوار
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۶۰۰۰۶۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱ جفتایی تهران

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۴۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ جفتایی تهرای
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۴۷۹۲۰۶۳۵۱۱۱ قشقایی ماهشهر
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۴۸۰۰۰۱۸۱۳۱۱ رضایی ری
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۴۹۰۷۰۰۳۷۱۱۱ شمس قم
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ پسندیده تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ هاشمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۲۶۷۰۷۹۴۱۱۱ سلیمانی کیش
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱ مجدآبادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۴۸۲۰۰۳۷۱۱۱ مهدوی قم
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ بشیرگنجی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۶۹۷۰۰۷۹۱۱۱ رونق بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۷۰۵۳۱۶۹۱۱۱ رضوی ملارد
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱ دل‌روشن تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۵۹۲۰۰۰۰۸۱۱۱ افضلی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۳۵۳۰۰۱۶۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱ طباطبایی تهران

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۱۹۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱ تقی‌خانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۱۹۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱ نقوی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۱۹۵۹۵۰۰۰۳۱۱۱ سیاحپور کرج
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۱۹۶۰۲۰۳۷۵۱۱۱ خرقانی قدس
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۱۹۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱ عزیزی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۱۹۸۱۷۰۰۰۰۱۱۱ گلی‌زاده تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۱۹۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱ نواب‌صفوی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۰۵۲۰۰۴۸۱۱۱ لطیفیان ساری
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۱۶۰۰۰۰۸۱۱۱ اختری اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۲۶۷۰۴۶۴۱۱۱ لاهیجانی نور
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱ رزم‌بان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱ خسروانی‌پور تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۵۹۰۳۱۶۹۱۱۱ چهارراهی ملارد
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۶۹۷۰۰۰۸۱۱۱ عمرانی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۲۰۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ایروانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۸۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۳۱۷۸ نکو اقبال کرج

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۶۰۰۱۷۴۳۷۱۶۵۸۱۱۴ عباس‌پور تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۶۰۰۱۷۵۴۵۰۰۰۰۱۱۴ طباطبائی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۶۰۰۱۷۶۵۲۰۰۰۰۱۱۴ ابوالقاسمی‌نزاد تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۶۰۰۱۷۷۶۰۰۰۰۰۱۱۴ آرزمجو تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۶۰۰۱۷۸۶۷۰۰۰۰۱۱۴ پرهیزکاری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۶۰۰۱۷۹۷۵۰۰۰۹۱۱۴ محمدپور مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۶۰۰۱۸۰۲۰۰۰۰۶۱۱۴ بهاری اهواز

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۲۸۴۷۰۰۳۷۱۱۱ علیمددی قم
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۲۹۵۵۰۰۳۳۱۱۱ بیرامی اسلام شهر
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱ عطار رشت
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۱۰۷۰۳۷۵۱۱۱ قاسمی قشم
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۲۱۵۰۰۴۸۱۱۱ فلاح نژاد ساری
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱ نخمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱ عسگری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱ نوروزی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱ خدادادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۷۵۲۰۸۷۶۱۱۱ خضری نظنز
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۸۶۰۰۹۸۶۱۱۱ مصری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۳۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱ حسنی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۴۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱ احمدپور تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۴۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱ فرمانبر تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۴۲۲۷۰۰۵۷۱۱۱ ایمانی مهر ارومیه
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۴۳۳۵۰۰۰۷۱۱۱ رستم پور شیراز
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۴۴۴۲۰۷۹۶۱۱۱ شرقی بستک
۲۱۹۷۱۹۹۳۴۲۰۰۰۴۵۵۰۰۵۹۵۱۱۱ هستی راد بوکان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۸۰۰۱۰۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱ علوی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۸۰۰۱۰۵۷۵۰۰۰۳۱۱۱ شمسی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۸۰۰۱۰۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱ صمدیان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۸۰۰۱۰۷۹۰۰۰۰۹۱۱۱ وفاکش مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۸۰۰۱۰۸۹۷۷۵۳۶۱۱۱ مهدی زاده بندر دیلم
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۸۰۰۱۰۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ جعفر تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۱۳۰۵۰۶۴۶۱۱۱ مظاهری پور دزفول
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۱۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱ صارمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۱۵۲۰۰۰۰۹۱۱۱ مدیر خازنی مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۱۶۲۷۰۰۷۹۱۱۱ ناظری بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۱۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱ کامبیز تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۱۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱ کاهه تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۱۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱ لطفی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۰۹۵۷۵۵۴۱۱۱ بردستانی بندر دیر
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱ شمسی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱ علیمددی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱ موسوی زاده تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۴۲۵۰۰۰۷۱۱۱ رستم پور شیراز
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱ حمدیان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱ علمداری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱ علیزاده تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۳۲۰۰۲۲۸۵۵۰۶۴۵۱۱۱ گلشاه شوشتر

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۵۸۵۰۳۳۶۱۱۱ سپیدنام هشتگرد
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۶۹۲۱۸۱۶۱۱۱ امیری تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ علیزاده تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱ روحانی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱ حیدری تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۵۰۰۰۰۹۵۲۰۰۰۰۱۱۱ نجفی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۵۰۰۰۱۰۹۷۰۰۰۹۱۱۱ جلالی مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۵۰۰۰۱۱۰۵۷۵۵۴۱۱۱ بردستانی بندر دیر
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۵۰۰۰۱۲۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ملازاده مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۵۰۰۰۱۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱ رنجبر تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۰۰۰۰۲۲۶۲۰۰۰۹۱۱۱ حیدریان مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۰۰۰۰۲۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱ رضایی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۳۲۰۰۰۰۲۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱ رضوی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۵۸۵۰۳۳۶۱۱۱ سپیدنامه هشتگرد
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۶۹۲۱۸۱۶۱۱۱ امیری تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ علیزاده تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱ روحانی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱ حیدری تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۱۷۰۰۰۰۴۷۷۰۰۰۳۱۱۹ منوچهری کرج

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۷۷۶۰۹۹۹۳۱۴۰۰۰۱۶۸۵۰۰۰۰۱۱۴ عباسقلی نژاد تهران
۷۷۶۰۹۹۹۳۱۴۰۰۰۱۷۹۲۰۰۰۰۱۱۴ زعفرانیه تهران
۷۷۶۰۹۹۹۳۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۴۱۱۴ سیدی رشت
۷۷۶۰۹۹۹۳۱۴۰۰۰۱۹۰۷۰۰۸۳۱۱۴ رشیدی شاهین شهر

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۶۰۰۲۰۴۷۲۰۰۰۲۱۱۹ احمدی کرج
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۶۰۰۲۰۵۸۰۱۹۳۳۸۱۹ بیگی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۶۰۰۲۰۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱ رحمتی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۶۰۰۲۰۷۹۵۰۰۰۷۱۱۱ منشدی شیراز
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۶۰۰۲۰۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱ محسنی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۶۰۰۲۰۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱ مهر تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۵۰۰۰۷۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ندایی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۵۰۰۰۷۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱ افشین مهر تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۵۰۰۰۸۰۱۵۰۰۰۷۱۱۱ کریمی شیراز
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۵۰۰۰۸۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱ عسگری تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۵۰۰۰۸۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱ سلطانی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۳۰۵۰۰۰۸۳۳۷۳۱۸۳۶۱۱ عیوضی کرج

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۹۷۰۰۳۱۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱ زائر تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۹۷۰۰۳۱۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱ موسوی زاده تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۹۷۰۰۳۱۲۰۰۰۰۰۷۱۱۱ حیاوی شیراز
۵۷۱۹۹۹۹۳۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۷۱۱۱ حیاوی شیراز

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۵۷۱۷۲۹۹۲۹۰۰۰۰۰۴۳۷۰۰۴۳۱۱۱ مقامی بندر انزلی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۹۰۰۰۰۰۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱ تدین تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۹۰۰۰۰۱۰۷۵۰۳۳۸۱۱۴ بختیاری پیشوا
۵۷۱۷۲۹۹۲۹۰۰۰۰۰۵۴۵۰۰۰۰۱۱۹ عباسی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۲۹۰۰۰۰۰۶۵۲۰۰۰۴۱۱۹ قدیمی رشت
۵۷۱۷۲۹۹۲۹۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۹ مصطفوی تهران
۵۷۱۷۲۹۹۲۹۰۰۰۰۰۸۶۷۰۵۷۸۱۱۹ قارانی پیرانشهر

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۲۸۵۰۰۸۳۱۱۱ ملک آبادی شاهین شهر
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۳۹۲۰۰۰۳۱۱۱ فرقانی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۴۰۰۰۰۰۸۱۱۱ براهیمی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱ شکوهی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۶۱۵۰۰۰۹۱۱۱ هاشمی مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱ مختار زاده تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۸۳۰۰۸۹۶۱۱۱ کاشفی میبد
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۶۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ضراری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۷۰۸۲۰۰۴۸۱۱۱ مرادی ساری
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۷۱۹۰۰۳۳۸۱۱۱ بختیاری پیشوا
۲۱۹۷۱۹۹۲۸۲۰۰۲۷۲۹۷۰۷۵۵۱۱۱ قهرمانی بوشهر

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۸۵۷۰۶۵۴۱۱۹ شاهرخی همدان
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۹۶۵۰۰۰۰۱۱۰ اقدمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۷۰۱۰۰۰۰۰۱۱۹ مصطفوی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۷۱۱۷۰۰۰۹۱۱۹ صنعتی مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۷۲۲۵۰۰۰۶۱۱۹ مرادی اهواز
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۷۳۳۲۰۶۴۴۱۱۹ علوی نژاد سوسنگرد
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۷۴۴۰۰۰۶۵۱۱۹ اسدبگی همدان
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۷۵۴۷۰۰۰۰۱۱۹ رسولی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱ کریمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۱۰۵۰۰۰۶۱۱۱ سعادت نیا اهواز
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۲۱۲۰۰۹۳۱۱۱ سامعی نیشابور
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱ بهنام تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۴۲۷۰۰۶۳۱۱۱ قاسمی زاده آبادان
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۵۳۵۰۰۶۶۱۱۱ سهامی سنندج
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۶۰۰۰۶۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱ حسنی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۲۰۰۰۸۶۱۷۰۰۰۰۱۱۱ علیزاده تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۷۲۰۰۰۸۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱ یعقوبی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۸۰۰۱۹۹۲۷۰۰۳۸۱۱۹ فراهانی اراک
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۸۰۰۲۰۰۵۵۰۰۰۳۱۱۹ یاوری کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۸۰۰۲۰۱۶۲۰۰۰۰۱۱۹ رجالی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۲۰۳۲۷۰۰۳۷۱۱۹ خاکدامن قم
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۲۰۴۳۵۰۷۵۹۱۱۹ عسکری یاسوج

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۱۹۳۳۲۰۰۰۰۱۱۱ حبیبی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۱۹۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱ یاوری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۱۹۵۴۷۳۷۶۱۱۱۱ صادقی پرند
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۱۹۶۵۵۰۰۰۳۱۱۱ محمدی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۱۹۷۶۲۰۰۰۸۱۱۱ شهبازی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۴۰۰۱۹۸۷۰۰۰۳۷۱۱۱ حیدری زاده قم

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۱۰۰۰۵۸۷۵۰۰۰۰۱۱۹ واعظ

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۱۰۰۰۵۹۸۲۰۰۷۹۱۱۴ حسینی بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۱۰۰۰۶۰۲۷۰۰۰۰۱۱۴ یاوری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۶۱۰۰۰۶۱۳۵۰۰۰۷۱۱۴ ساوند شیراز

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۹۰۰۱۴۲۱۷۰۰۴۶۱۱۱ توکلی زاده آمل
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۹۰۰۱۴۳۲۵۰۰۳۴۱۱۱ ابوالحسنی قزوین
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۹۰۰۱۴۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱ افتخاری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۹۰۰۱۴۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱ عبادی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۲۴۶۵۴۶۷۴۱۱۴ ازوجی عباس آباد
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۲۵۷۲۰۰۰۳۱۱۱ حسینی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۲۶۸۰۰۰۷۵۱۱۱ صدیقی بوشهر
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۲۷۸۷۰۰۰۸۱۱۱ بصیری اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۲۸۹۵۳۴۶۴۱۱۱ افتخاری آبگرم
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۲۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱ علیزاده تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۳۲۶۲۰۰۳۸۱۱۹ حکی اراک
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۳۳۷۰۰۰۰۰۱۱۹ مرادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۳۴۷۷۰۰۶۶۱۱۹ مکتوبی سنندج
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۵۰۰۲۳۵۸۵۰۰۰۸۱۱۹ چایچی اصفهان

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۰۰۰۱۰۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱ رحیمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۰۰۰۱۰۴۷۰۰۰۰۹۱۱۱ حق­پناه مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۰۰۰۱۰۵۷۷۰۰۰۵۱۱۱ مقدمی تبریز

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۰۰۰۱۰۶۸۵۰۰۰۰۱۱۹ نادری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۵۰۰۰۱۰۷۹۲۰۰۰۰۱۱۹ حقیقت تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۷۰۰۱۰۲۳۵۰۰۰۰۱۱۹ اسدی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۷۰۰۱۰۳۴۲۰۹۷۷۱۱۹ داستانی فردوس
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۷۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰۰۱۱۹ عباسقلی‌نژاد تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۷۰۰۱۱۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱ حیدری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۷۰۰۱۱۹۰۰۶۳۷۲۱۱۱ شیرالی امیدیه
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۷۰۰۱۲۰۴۵۰۰۸۷۱۱۱ شریان‌پور کاشان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۳۰۰۱۱۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱ رستمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۳۰۰۱۱۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱ نیلی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۳۰۰۱۱۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱ بقایی اصفهان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۳۰۰۱۱۶۲۷۰۰۰۳۱۱۹ کارگر کرج

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۰۰۰۱۰۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱ کلانتریان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۰۰۰۱۰۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱ حسینی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۴۰۰۰۱۰۳۵۵۰۰۰۷۱۱۹ کرمی شیراز

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۳۳۰۰۱۳۱۰۷۰۰۰۵۱۱۱ مهردل تبریز
۲۱۹۷۱۹۹۲۳۳۰۰۱۳۲۱۵۰۰۴۸۱۱۱ مهری ساری

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۳۳۰۰۱۳۴۳۰۰۰۰۷۱۱۹ شاهرخ شیراز

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۸۰۰۲۱۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱ احمدی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۸۰۰۲۱۸۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ابراهیمی مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۸۰۰۲۱۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱ زندی شیراز
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۸۰۰۲۲۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱ سهرابی اصفهان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۸۰۰۲۲۷۰۲۰۰۰۳۱۱۹ رحیمی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۸۰۰۲۲۸۱۰۰۰۰۸۱۱۹ یوسفی اصفهان

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۷۰۰۰۹۷۶۲۰۰۰۰۱۲۲ علی آبادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۷۰۰۰۹۸۷۰۰۹۶۷۱۲۲ امینی مقدم کاشمر

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۰۸۱۵۰۷۹۴۱۱۱ جدی کیش
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۰۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱ اشراقی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۱۰۶۷۰۰۳۴۱۱۱ ابوالحسنی قزوین
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۱۱۷۵۰۰۶۴۱۱۱ غریب خرمشهر
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۱۲۸۲۰۰۴۸۱۱۱ غفاری ساری
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۱۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ رنجبر تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱ اصغری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۱۹۵۷۵۳۶۱۱۱ مهدی ­زاده بندر دیلم
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱ شیشه­ چی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۷۴۰۰۷۹۴۱۱۱ ترابی کیش

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۱۴۹۷۰۰۰۳۱۱۹ نریمیسا کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۱۵۰۵۰۰۰۷۱۱۹ منشدی شیراز
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۱۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۹ علیزاده قزوین
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۳۱۰۰۰۰۷۱۱۹ خلفی شیراز
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۴۱۷۰۰۶۳۱۱۹ جوهری آبادان
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۵۲۵۰۰۰۰۱۱۹ محمدیان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۲۳۰۰۲۲۶۳۲۰۰۰۰۱۱۹ صمدی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۰۵۵۰۳۵۸۱۱۴ تبیانیان گرمسار
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۱۶۲۰۰۳۷۱۱۴ عزیزی قم

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۲۷۰۰۰۷۹۱۲۲ صحرائیان بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۳۷۷۰۰۰۹۱۲۲ مشاوری مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۴۸۵۰۷۴۳۱۲۲ راحتی لار

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۱۸۰۰۴۶۴۱۱۱ محمدی نور
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۲۸۷۰۰۶۳۱۱۱ فرهمندنیا آبادان
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱ نیکی خجو تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ایروانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۵۱۰۰۴۹۷۱۱۱ اکبری گنبد کاووس
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۶۱۷۰۰۰۰۱۱۱ شجاعی پور تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۷۲۵۰۰۷۹۱۱۱ سلطانی بندر عباس

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۸۰۰۲۱۲۳۷۰۴۶۶۱۱۱ نادری چالوس
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۸۰۰۲۱۳۴۵۰۰۰۳۱۱۱ محمدی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۸۰۰۲۱۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱ گرجی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۲۰۹۷۰۹۳۷۱۱۹ دلیریان کلات
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۲۱۰۵۰۰۰۰۱۱۹ خوزانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۲۲۱۲۰۰۳۳۱۱۹ رحمانی اسلام شهر

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۱۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱ علی آبادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۱۹۵۲۰۰۰۰۱۱۱ رهنما تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۱۰۰۲۲۱۷۸۷۰۰۰۰۱۱۹ پورحسینی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۱۰۰۲۲۱۸۹۵۰۰۰۰۱۱۹ کریمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۱۰۰۲۱۹۰۲۰۰۰۰۱۱۹ عباسی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۷۱۵۲۳۱۶۵۶۱۹ میرزکی کرج

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱ صابری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱ فرشچی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۶۷۷۰۰۷۹۱۱۱ حبیب نیا بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۷۸۵۰۰۰۸۱۱۱ محمدی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۸۹۲۰۰۰۶۱۱۱ جعفری اهواز
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۱۶۹۰۰۰۶۴۹۱۱۱ نصیریان مسجدسلیمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۷۰۴۵۰۰۰۸۱۱۱ پوریای ولی اصفهان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۰۱۱۹ شعبانعلی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۹۸۷۰۰۰۰۱۱۹ میرزایی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۰۳۲۰۰۰۰۱۱۹ سلیمانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۱۴۰۰۰۷۹۱۱۹ هاشمی پور بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۲۴۷۰۴۶۸۱۱۹ یعقوبی تنکابن
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۳۵۵۰۰۰۰۱۱۹ محمدی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۴۶۲۰۰۰۰۱۱۹ منجمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۵۷۰۰۴۸۵۱۱۹ کلانی بهشهر
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۶۷۷۰۰۰۰۱۱۹ همتی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۰۸۶۷۰۰۰۴۱۱۱ فغانی رشت
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۰۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱ بیاری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۰۲۰۰۰۷۵۱۱۱ جوشن بوشهر
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۱۲۷۰۰۰۴۱۱۱ نیک پور رشت

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۹ مرادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۹۳۷۰۰۹۸۱۱۹ رهی زاهدان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۱۰۸۲۰۳۳۸۱۱۹ عسکری پیشوا
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۰۱۱۹ رستم خانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۱۲۹۷۰۰۷۶۱۱۹ رنجبر کرمان

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۰۷۰۰۰۶۵۱۱۱ مهرپرور همدان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۱۷۷۷۵۵۷۱۱۱ سهیم پور بندر کنگان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۲۸۵۰۰۰۴۱۱۱ سیدی رشت
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ سینجلی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۴۰۰۰۷۳۵۱۱۱ زمانی نورآباد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۵۰۷۰۰۳۸۱۱۱ یارمحمدی اراک
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۶۱۵۰۰۰۸۱۱۱ پوریای ولی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۷۲۲۰۰۶۷۱۱۱ صادقی کرمانشاه

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۶۵۰۰۰۰۰۱۱۹ هاشمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۷۵۷۰۹۹۵۱۱۹ رحمانی سراوان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۸۶۵۰۰۰۰۱۱۹ ترابی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۹۷۲۰۰۴۸۱۱۹ مرادی ساری

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۲۲۰۰۰۶۳۱۱۱ قاسمی آبادان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱ شاکریان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ عرب تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱ شیخانی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۳۸۵۸۱۴۳۱۱۹ نقدی بهارستان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۴۹۲۰۰۴۹۱۱۹ مخدومی گرگان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰۰۱۱۹ موسوی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۶۰۷۰۰۵۷۱۱۹ هنرجو ارومیه

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۴۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱ نصیریان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۰۶۲۰۳۳۵۱۱۱ مینایی شهریار
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۱۷۰۰۰۷۶۱۱۱ رنجبر کرمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۲۷۷۰۳۷۵۱۱۱ کاظمی قدس

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۹۰۰۰۶۰۲۲۰۰۰۰۱۱۹ نصیریان تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۹۰۰۰۵۹۷۷۰۰۷۶۱۱۱ رنجبر کرمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۰۰۰۱۵۲۲۷۰۰۰۰۱۱۴ نعمتی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۱۰۰۴۲۰۰۷۵۱۱۹ خورده بین بوشهر
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۹ شاداب فر تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱ طائف تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۶۹۲۰۰۳۷۱۱۱ بخشاوند قم
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۳۱۱۱ طاهر کرج
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۸۰۷۷۵۵۸۱۱۱ جمالی جم

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۳۰۰۱۲۶۵۰۱۸۶۸۶۱۱ رحمت نیا قرچک
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۳۰۰۱۲۷۵۷۰۰۶۳۱۱۱ عیدی آبادان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۰۸۱۰۰۷۳۵۱۱۱ زمانی نورآباد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۰۹۱۷۰۰۰۷۱۱۱ موغلی شیراز
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۱۰۶۲۰۰۷۹۱۱۱ نوابی پور بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۱۱۷۰۰۱۸۱۳۱۱ اسکویی ری
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۱۲۷۷۰۶۴۸۱۱۱ شاه آبادی اندیمشک

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۶۶۰۰۲۰۰۱۷۰۳۳۷۱۱۱ زنجانی ورامین
۲۱۹۷۱۹۹۱۶۶۰۰۲۰۱۲۵۰۰۷۶۱۱۱ جلالی کرمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۶۶۰۰۲۰۲۳۲۰۰۶۳۱۱۱ عبدی آبادان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸