با آب بان گیاهاتو 2 الی 3 هفته یک بار آبیاری کن

با آب بان با خیال راحت سفر کن

با آب بان تا 3 ماه کود مورد نیاز گیاهتو فراهم کن